ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

Az Ön adatait az Aranyszárny Investment Kft. (Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000331), mint adatkezelő kezeli.

 1. Elérhetőségeink:
 1. A Tájékoztatóban használt fogalmak
 • Aranyszárny: az Aranyszárny Investment Kft. mint adatkezelő.
 • Honlap: Az Aranyszárny által üzemeltetett és a https://www.aranyszarny.eu/ cím alatt elérhető honlap.
 • Résztvevő: Az Aranyszárny által szervezett tréningen vagy felnőttképzésben részt vevő magánszemély.
 1. Jogszabály-rövidítések
 • Ekertv.: 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • Fktv.: 2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről;
 • Korm.r.: 11/220. (II. 7.) Korm. rendelet – a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról;
 • GDPR: az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete;
 • Infotv.: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • Ptk.: 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
 • Számviteli tv.: 2000 évi C. törvény – a számvitelről;
 1. Adatkezelési alapfogalmak

Az alábbiakban az adatkezelésünk során használt legfontosabb fogalmakat ismertetjük.

5.1. Az adatkezelés célja:

Minden személyes adatot egy konkrét cél érdekében kezelünk, és ezeket a célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek, ha a szerződéskötésnél ehhez Ön külön hozzájárult). Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

5.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének: arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, esetleg jogos érdekünk érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is. Miben térnek el ezek a jogalapok egymástól?

„Jogszabályi kötelezettség” esetén az adatkezelés az Ön jóváhagyásától, vagy tiltakozásától függetlenül kötelező számunkra.

„Szerződéskötés / szerződés teljesítése” esetén a kért személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást.

„Jogos érdek” esetén az Önnel fennálló üzleti kapcsolat nyomán megkereshetjük Önt jövőbeni üzleti kapcsolatok kialakítása érdekében, valamint a meglévő szerződésből esetlegesen fakadó jogi igényeink érvényesítése érdekében kezelhetjük a személyes adatait (pl. számlatartozás, káresemény rendezése, hatósági/bírósági eljárásokban bizonyítékok szolgáltatása kapcsán). Ezeken felül a képzési helyszíneinken folytatott személy- és vagyonvédelmi kamerás megfigyelés is ezen a jogalapon nyugszik.

„Hozzájárulás” esetén az adatai kezelésére az előbb felsoroltaknál fogva nincs külön szükségünk, viszont bizonyos kényelmi szolgáltatásainkat (pl. feliratkozás a hírlevélre) csak úgy tudja igénybe venni, ha előzetesen, a jelen Tájékoztató ismeretében hozzájárul a kért személyes adatai kezeléséhez. Ha az ilyen esetekben Ön nem adja meg a hozzájárulását, akkor Önt semmilyen hátrány nem fogja érni.

5.3. A személyes adat fogalma:

Személyes adatnak nevezünk minden olyan információt, amely Önre mint természetes személyre vonatkozik, és amely alapján az Ön személye közvetlenül vagy közvetve beazonosítható (pl. ügyfélazonosítási, számlázási, kapcsolattartási adatok, de ilyen adat lehet az e-mail és IP-cím is).

Ügyfeleinkkel való együttműködésünk során minden esetben kezeljük az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződésen, vagy (online) űrlapon megadható (vagy az egyeztetés során bekért) alábbi adatokat:

 • cég képviselője, kapcsolattartója vagy egyéni vállalkozó esetében: név, e-mail, telefonszám, faxszám, egyéb megadott elérhetőség, beosztás, aláírás, kapcsolattartással kapcsolatos értékesítői információk;
 • egyéni vállalkozó esetében még: számlázási név és cím, adószám, nyilvántartási szám;
 • magánszemély ügyfelek esetében: név, számlázási név és cím, e-mail, egyéb megadott elérhetőség, aláírás.

5.4. Az adatkezelés időtartama:

Személyes adatait csak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó lehető legszükségesebb ideig kezeljük. Ha az adatkezelésre vonatkozó időtartam eltelt, a digitálisan tárolt személyes adatait véglegesen töröljük, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítjük.

Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat, bizonylatokat a hatályos jogszabályok által előírt határidőig vagyunk kötelesek megőrizni (a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint legalább 8 évig, az adózási és ÁFA-fizetési okiratokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig).

Mindegyik alább felsorolt adatkezelési cél esetében a személyes adatokat (jogos érdek alapján és az arra okot adó körülmény esetén) a jogi igényünk érvényesíthetőségének végéig vagyunk jogosultak kezelni (ez általában az 5 éves elévülési időt jelenti). A hozzájárulás megadását bizonyító adat a hozzájáruláson alapuló adatkezelés végétől számított 5 évig kezelhető ezen jogos érdek alapján.

 

II. DIREKT MARKETING

 1. Az adatkezelés célja:
 • Hírlevélküldés: Az Aranyszárny szolgáltatásaival kapcsolatos reklám küldése az Ön által megadott és erre a célra kiválasztott elérhetőségre (e-mail, telefon, postai cím).
 • Rendezvényszervezés: meghívó küldése az Aranyszárny rendezvényeire, a regisztráció intézése, valamint a visszajelzések feldolgozása.
 • Kapcsolattartás a Honlapon: az erre szolgáló kapcsolatfelvételi űrlapon beérkező üzenetek feldolgozása és megválaszolása.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • Mindegyik esetben: hozzájárulás (az erre szolgáló űrlap kitöltésével).
 1. A személyes adat fogalma:
 • Hírlevélküldés: név, e-mail; papíralapú feliratkozás esetén továbbá: beosztás, telefonszám, aláírás.
 • Rendezvényszervezés: név, e-mail, beosztás, telefonszám, a rendezvényen készült fotó/videó, a rendezvényről küldött visszajelzés. A rendezvényen készült fotó/videó (erre szóló külön hozzájárulás esetén) felkerül a Honlapra.
 • Kapcsolattartás a Honlapon: név, e-mail, telefonszám, üzenet szövege.
 1. Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig (hírlevélnél: leiratkozásig). Ennek hiányában a hozzájárulás megadásától számított 5 évig (ez alól kivételt képez a rendezvényen készült fotó/videó, amelyet a hozzájárulás visszavonásáig kezelünk). A hírlevélküldés esetében továbbá a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig.

 1. Adattovábbítás:
 • Hírlevélküldés: Listamester (Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság, 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8., adószam: 21158218-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-065996, elérhetőség: http://bithuszarok.hu, info kukac bithuszarok.hu)

 

III. TANÁCSADÁS

 1. Az adatkezelés célja:

A megbízó (cég, egyéni vállalkozó, magánszemély) és Az Aranyszárny között létrejött megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatás (pl. humán szolgáltatás, üzletviteli tanácsadás) teljesítése.

 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • Szerződés teljesítése: a megbízó képviselője, kapcsolattartója adatai vonatkozásában.
 • Jogos érdek: a megbízó alkalmazásában/megbízásában álló résztvevő vonatkozásában. Ez esetben a megbízó jogos érdekének érvényesítése (a résztvevő képzésének biztosítása) előnyt élvez a résztvevő személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel az a résztvevő munkakörének/feladatainak ellátásához szükséges és arányos korlátozást jelent.
 1. A személyes adat fogalma:
 • A megbízó vonatkozásában lásd a ’Személyes adat fogalma’ című részt.
 • A résztvevő vonatkozásában: név, e-mail, jelenléti íven aláírás;
  • a megbízás tárgyától függően: fotó/videó a tréninghez kapcsolódó gyakorlatról;
 1. Az adatkezelés időtartama:
 • A megbízási szerződést, a kapcsolódó jelenléti ívet és a kiállított számlát a Számviteli tv. szerinti 8 évig.
 • A tréningen készült fotót/videót a tréning befejezéséig (a felvétel a résztvevő részére átadásra kerül, ezzel egyidejűleg azt az Aranyszárny törli).

 

IV. FELNŐTTKÉPZÉS

 1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig

Az adatkezelés célja:

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás

Az adatkezelés jogalapja:

Képző jogos érdeke

Az adatkezelés időtartama:

Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig.*

A személyes adatok köre:

Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.

*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napjáig

  Az adatkezelés célja: 

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés

Az adatkezelés jogalapja:
Szerződés teljesítése: a felnőttképzési szerződés vonatkozásában.
Jogszabályi kötelezettség: az alábbi jogszabályokból fakadó nyilvántartási, adatszolgáltatási és adatmegőrzési kötelezettségek kapcsán:
Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)

A személyes adatok köre:

A résztvevő kapcsán (az Fktv. 21. § (1) és a 11/2020. (II.7.) Korm. rendelet 25/A (3) bekezdése alapján):

név, születéskori név, anyja neve, születési hely és idő, neme, állampolgársága, (nem magyar állampolgár esetén) tartózkodási jogcím; tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése, száma.), lakcíme, levelezési címe, elektronikus levelezési címe, telefonszáma, TAJ-száma, adóazonosító jele,  iskolai végzettsége, idegennyelv-ismerete, oktatási azonosító száma, aláírása

Az adatkezelés időtartama:
Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig, illetve hatósági ellenőrzés esetén annak végleges/jogerős lezárultáig.

A résztvevőnek az Fktv. 21. § (1) bekezdése nyomán kezelt személyes adatai az Fktv. 21. § (2) bekezdése alapján statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók és felhasználhatók.

A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.

Az Fktv. 15. §-a alapján a Felnőttképző a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adataira /úgy mint: Képzésben részt vevő személy családi és utóneve(i), születési családi és utóneve(i), születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve(i)/, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

Az adatszolgáltatást (adatai továbbítását) a képzésben részt vevő személy

– nyilatkozat kitöltésével előzetesen írásban

vagy

– a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában megtilthatja.

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.

Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után

Adatkezelés célja:

Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (bejelentett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők “garanciális” ügyintézése

Adatkezelés jogalapja:

Felnőttképző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama:

Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után visszavonásig.

Adatok köre:

1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.

 

V. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az alábbiakban részletezzük, hogy Önnek milyen jogai és (panasz vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak az Aranyszárny adatkezelésével kapcsolatban.

 1. Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll a hozzájárulását ingyenesen, feltételek és indokolás nélkül visszavonni akkor, ha az adott adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatait töröljük (pl. ha leiratkozik a hírlevelünkről, akkor törölni fogjuk a feliratkozás során megadott minden adatát, és nem fog több hírlevelet kapni tőlünk). Bizonyos esetekben a hozzájárulásának visszavonása esetén továbbra is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – az ilyen esetről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét!

 1. Hozzáférés a személyes adataihoz

Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

 1. Helyesbítés

Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (pl. e-mailcím változása esetén).

 1. Törlés

Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Személyes adatait a következő esetekben is töröljük: visszavonták a hozzájárulást; letelt az adatkezelés időtartama; az adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

 1. Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk: a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
 • számunkra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 1. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük.

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 1. Adathordozás

Ön arra is jogosult, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett.

(Az adathordozás abban különbözik a fentebb említett hozzáférés jogától, hogy az előbbi esetben csak azokat a személyes adatokat adjuk át az Ön részére, amelyeket Ön adott meg nekünk, továbbá azokat is, amelyeket az Ön tevékenységei alapján rögzítettünk. Azokat az adatokat azonban nem, amelyeket az imént felsoroltakból származtatás/következtetés útján mi hoztunk létre.)

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

 1. Panaszhoz való jog

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://www.naih.hu/

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk!

 1. Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

 VI. EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

 1. A kérelmek ügyintézése

A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk az gabor.stoll@aranyszarny.eu címre (természetesen a panaszbenyújtást, illetve a bírósági eljárást a NAIH-nál, valamint az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.)

Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

 1. Adatbiztonság

Személyes adatait saját vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval ellátott szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk.

A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá.

 1. Az Ön felelőssége

Az általunk kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban. Kérjük, hogy a megadott adataiban bekövetkezett változást lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk.

Az adatok helyességét nem ellenőrizzük, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait (céges kapcsolattartók esetében a céges adatait) adja meg. A más nevében vagy által, vagy a saját nevében pontatlanul megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.

Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (pl. ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felénk). Kérjük, hogy haladéktalanul jelezze felénk, ha bármilyen gyanús körülményt észlel a nálunk kezelt adataival kapcsolatban.

 1. A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapunkon.

 1. Irányadó jogszabályok

A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó. A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben elsődlegesen a „Jogszabály-rövidítések” című részben felsorolt jogszabályok irányadók.